Мартин Мкртчян

Martin Mkrtchyan

 • 4:15 Du Vard Es
 • 4:15 Hayr
 • 5:10 Amenasirun Balik (feat. Hripsime Hakobyan)
 • 4:23 Lialusin (Live)
 • 4:08 Qez-Qez (Live)
 • 3:56 Vay Vay
 • 4:43 Ekela Ore
 • 3:50 Im Bala
 • 4:03 Qez-Qez
 • 4:16 Yar Ari
 • 5:13 Yes Qonn Em (Live)
 • 3:25 Shnorhavor
 • 4:40 Sirun Es
 • 4:47 Mots Mna
 • 4:20 Es Qonn Em
 • 4:21 Nakhshun Akhjik (Live)
 • 3:56 Nakhshun Aghjik
 • 3:51 Yerazneris Taguhi (Live)
 • 4:29 Nerir Nerir (Live)
 • 4:14 Bayc Inch Arats
 • 4:39 Hreshtak (Live)
 • 4:59 Siro Molorak
 • 4:20 Hima-Hima
 • 3:55 Mayr
 • 3:22 Yar Jans

Альбомы