Armenchik

Armenchik

 • 4:18 Eghek Bari (New 2013)
 • 3:28 Kez Sirelov
 • 4:54 Yerani
 • 4:44 Слушай Внимательно
 • 4:45 The Road (Jchanaparh)
 • 4:23 armenchik
 • 3:45 Janes
 • 5:41 Mayramut
 • 4:28 Nayum Em
 • 4:22 Ushe e
 • 4:40 goqor.music.studio
 • 4:30 Visions
 • 4:59 Menak em
 • 4:07 Chem Uzum
 • 3:34 Kiss me
 • 4:16 Mek Mek
 • 3:53 Ur Gnam
 • 5:45 Cula-cula
 • 4:32 С Днем Рождения
 • 4:46 Cm
 • 3:02 Сирун АНи
 • 5:47 Mi Girq
 • 3:55 Havatam te che
 • 4:15 Kyanks

Альбомы