Armenchik

Armenchik

 • 4:28 Nayum Em
 • 4:15 Chi Lini
 • 3:59 Antarum
 • 3:44 Jans
 • 4:32 Tur Hambuyr
 • 4:15 NEW
 • 4:44 Janaparh
 • 3:45 Janes
 • 4:06 Chem uzum
 • 5:42 Mayramut
 • 5:38 Kuzem Yes
 • 4:11 Ayrvum Em
 • 6:01 Aynpes kuzem
 • 3:52 Eli Kiche
 • 3:28 Qez Sirelov
 • 4:24 Happy Birthday
 • 4:21 Indz Asa
 • 4:20 ush e
 • 4:56 Menak em
 • 4:15 Kyanks
 • 4:03 De Khosir
 • 4:55 Erani
 • 3:55 Urish Es
 • 5:00 The road